123  
FOUS54 KJAN 262035  
AFWJAN  
 
ZONE FIRE WEATHER MATRIX  
NATIONAL WEATHER SERVICE JACKSON MS  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
MSZ060-271000-  
ADAMS-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 93 91 86 81 78 76 74 72 76 85 90 93 94 91 85 79 77 76 74  
RH 50 54 66 77 84 86 92 97 88 71 59 52 49 54 66 79 82 86 89  
20FT DIR W W S S SW SW SW SW W W W SW SW SW SW S SW SW SW  
20FT SPD 5 5 2 2 4 2 2 1 2 5 5 5 5 6 5 5 5 5 4  
20FT GUST 8 7 4 2 4 4 2 1 2 7 7 8 9 9 8 6 7 7 6  
MIX HGT (HFT) 62 47 24 4 2 2 2 2 6 19 39 56 58 35 14 5 3 3 3  
MIX HGT (HM) 18 14 7 1 0 0 0 0 1 5 12 17 17 10 4 1 1 1 1  
TRAN DIR W W SW S SW SW SW SW W W W SW SW SW SW S SW SW SW  
TRAN SP (MPH) 4 4 4 4 4 4 4 3 4 6 5 5 8 8 6 5 5 5 5  
TRAN SP (M/S) 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2  
LVORI 2 3 3 4 5 6 7 8 6 3 2 2 1 2 3 4 5 5 6  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
ARZ074-271000-  
ASHLEY-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL ML CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 97 95 88 82 78 77 75 74 79 88 94 97 98 95 88 82 81 80 79  
RH 43 48 63 79 86 83 89 94 86 68 55 48 47 50 65 78 78 79 81  
20FT DIR SW SW S S S SW SW SW SW W SW SW SW SW SW S SW SW SW  
20FT SPD 6 5 4 4 4 4 2 4 4 5 5 5 6 5 4 4 4 4 4  
20FT GUST 9 8 5 5 5 5 4 4 6 8 8 8 9 8 6 4 5 6 6  
MIX HGT (HFT) 66 51 26 4 2 2 2 2 10 31 54 69 69 48 24 8 5 6 5  
MIX HGT (HM) 20 15 8 1 0 0 0 0 3 9 16 21 21 14 7 2 1 1 1  
TRAN DIR SW SW SW S S S SW SW W W W SW SW SW SW S SW SW SW  
TRAN SP (MPH) 9 10 9 5 5 5 5 5 8 12 10 9 10 11 10 6 8 8 6  
TRAN SP (M/S) 4 4 4 2 2 2 2 2 3 5 4 4 4 5 4 3 3 3 3  
LVORI 1 2 3 4 5 6 6 7 5 1 1 1 1 2 3 4 4 4 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ037-271000-  
ATTALA-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 95 92 85 79 76 74 72 71 76 87 92 95 96 93 86 79 78 77 76  
RH 50 54 70 83 89 90 94 96 84 66 54 47 47 50 64 80 80 84 84  
20FT DIR W W W W SW SW SW SW SW W W W SW SW SW SW SW SW SW  
20FT SPD 4 4 4 2 2 2 1 1 2 4 4 4 5 4 4 2 4 4 2  
20FT GUST 6 7 5 2 2 2 1 1 2 5 5 6 8 6 5 2 5 5 4  
MIX HGT (HFT) 63 46 23 3 2 2 2 2 11 36 55 66 63 47 25 4 2 4 4  
MIX HGT (HM) 19 14 7 1 0 0 0 0 3 11 17 20 19 14 7 1 0 1 1  
TRAN DIR W W W W SW SW SW SW SW W W W W W SW SW SW SW SW  
TRAN SP (MPH) 6 8 6 4 3 4 4 3 5 10 9 8 9 10 9 5 4 4 5  
TRAN SP (M/S) 3 3 3 2 1 2 2 1 2 4 4 3 4 4 4 2 2 2 2  
LVORI 1 2 4 5 6 7 7 7 5 1 1 1 1 2 3 4 5 5 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ018-271000-  
BOLIVAR-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL ML CL CL CL ML ML ML  
WEATHER COV CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL SC SC SC SC SC  
WEATHER TYPE CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL TS TS TS TS TS  
TEMP 96 93 87 81 78 76 75 74 79 88 93 95 96 94 88 82 81 79 78  
RH 46 51 65 81 87 87 89 92 83 67 55 50 49 52 66 80 80 82 86  
20FT DIR SW SW S S S SW SW SW SW W SW SW SW SW SW S SW SW SW  
20FT SPD 7 7 6 5 5 5 5 5 5 7 6 6 7 7 6 5 6 6 5  
20FT GUST 12 10 9 9 8 8 7 6 8 10 10 10 12 12 10 9 10 10 9  
MIX HGT (HFT) 62 41 18 3 2 2 2 2 11 36 58 70 68 50 25 4 2 4 4  
MIX HGT (HM) 19 12 5 1 0 0 0 0 3 11 17 21 20 15 7 1 0 1 1  
TRAN DIR SW SW SW S S S SW SW SW W W W SW SW SW S S SW SW  
TRAN SP (MPH) 10 10 9 6 6 6 6 5 8 13 11 10 11 12 11 8 8 8 6  
TRAN SP (M/S) 4 4 4 3 3 3 3 2 3 6 5 4 5 5 5 3 3 3 3  
LVORI 1 2 4 5 6 6 6 6 4 1 1 1 1 2 4 4 4 5 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ027-271000-  
CARROLL-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL ML  
WEATHER COV CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL SC SC SC SC SC  
WEATHER TYPE CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL TS TS TS TS TS  
TEMP 95 92 85 80 77 75 73 72 77 86 91 94 95 92 86 80 79 78 77  
RH 49 54 69 83 87 88 89 93 84 67 57 51 49 53 68 81 81 82 85  
20FT DIR SW SW SW SW SW SW SW SW SW W SW SW SW SW SW SW SW SW SW  
20FT SPD 5 5 4 4 4 4 2 2 2 4 4 5 6 5 4 4 4 4 4  
20FT GUST 8 8 5 4 5 5 2 2 4 6 7 8 9 8 6 4 6 6 6  
MIX HGT (HFT) 58 41 20 3 2 2 2 2 11 36 55 65 64 46 23 4 3 4 4  
MIX HGT (HM) 17 12 6 1 0 0 0 0 3 11 16 20 19 14 7 1 0 1 1  
TRAN DIR W W SW SW SW SW SW SW SW W W W W SW SW SW SW SW SW  
TRAN SP (MPH) 8 9 8 4 4 5 4 4 6 11 10 9 11 11 9 5 4 5 5  
TRAN SP (M/S) 3 4 3 2 2 2 2 2 3 5 4 4 5 5 4 2 2 2 2  
LVORI 1 2 4 5 6 6 7 7 4 1 1 1 1 2 4 5 5 5 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
LAZ024-271000-  
CATAHOULA-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 95 92 87 81 78 76 74 73 77 85 91 94 95 92 86 79 78 76 75  
RH 47 53 67 79 86 87 94 98 88 70 58 52 49 54 66 81 83 88 90  
20FT DIR SW S S S SW SW SW W W W SW SW SW SW S S SW SW SW  
20FT SPD 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 5 5 6 5 5 4 4 4 4  
20FT GUST 7 6 4 5 5 4 4 2 5 7 8 8 9 8 8 7 7 6 6  
MIX HGT (HFT) 63 48 24 3 2 2 2 2 6 18 38 54 57 33 12 4 2 3 3  
MIX HGT (HM) 19 14 7 1 0 0 0 0 1 5 11 16 17 10 3 1 0 0 0  
TRAN DIR SW SW S S SW SW SW W W W SW SW SW SW S S SW SW SW  
TRAN SP (MPH) 5 5 5 6 6 6 5 5 5 8 6 8 9 9 8 8 6 6 6  
TRAN SP (M/S) 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3  
LVORI 1 2 3 4 5 6 7 7 6 3 1 1 1 2 4 5 5 6 6  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
ARZ075-271000-  
CHICOT-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL SC SC SC SC SC  
WEATHER TYPE CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL TS TS TS TS TS  
TEMP 96 94 88 81 78 76 74 73 78 87 92 95 96 93 87 81 80 79 78  
RH 45 50 65 79 86 85 89 94 86 69 57 50 49 51 65 79 79 81 84  
20FT DIR SW SW S S S SW SW SW SW W SW SW SW SW SW S SW SW SW  
20FT SPD 7 6 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 8 7 6 5 6 6 6  
20FT GUST 12 10 9 9 9 9 8 7 9 12 12 12 13 12 10 9 9 10 10  
MIX HGT (HFT) 60 41 18 3 2 2 2 2 9 31 54 67 65 40 16 4 3 4 3  
MIX HGT (HM) 18 12 5 1 0 0 0 0 2 9 16 20 20 12 5 1 0 1 1  
TRAN DIR SW SW S S S S SW SW SW W W SW SW SW SW S SW SW SW  
TRAN SP (MPH) 9 10 9 6 6 6 5 5 9 12 10 10 11 12 10 8 9 8 6  
TRAN SP (M/S) 4 4 4 3 3 3 2 2 4 5 4 4 5 5 4 3 4 3 3  
LVORI 1 2 3 4 5 6 6 6 5 2 1 1 1 2 3 4 4 4 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ032-271000-  
CHOCTAW-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV IS IS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE TS TS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 94 92 85 79 76 74 72 71 76 85 91 94 95 92 85 79 78 77 76  
RH 50 56 70 83 89 90 93 94 84 66 55 49 48 51 65 81 81 83 84  
20FT DIR W W W W SW W SW SW W W W W SW W SW SW SW SW SW  
20FT SPD 4 4 4 2 2 2 1 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2  
20FT GUST 5 5 5 4 4 2 1 2 2 5 5 5 7 5 4 2 4 4 2  
MIX HGT (HFT) 64 50 26 3 2 2 2 2 12 39 56 66 65 48 25 5 3 5 5  
MIX HGT (HM) 19 15 8 1 0 0 0 0 3 12 17 20 19 14 7 1 1 1 1  
TRAN DIR W W W W W SW W SW W W W W W W W SW W W W  
TRAN SP (MPH) 6 8 6 4 4 4 4 4 6 11 9 8 10 10 9 5 5 5 5  
TRAN SP (M/S) 3 3 3 2 2 2 2 2 3 5 4 3 4 4 4 2 2 2 2  
LVORI 1 2 4 5 6 7 7 7 4 1 1 1 1 2 4 5 5 5 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ053-271000-  
CLAIBORNE-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 94 91 85 79 76 74 72 71 76 87 92 95 96 92 85 79 78 76 75  
RH 50 55 70 82 87 89 92 97 87 68 56 49 47 53 67 79 80 84 86  
20FT DIR W W SW SW SW SW SW SW W W W SW SW SW SW SW SW SW SW  
20FT SPD 4 4 2 2 2 2 2 1 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4  
20FT GUST 5 5 2 2 2 2 2 1 2 5 5 6 7 7 6 4 5 5 5  
MIX HGT (HFT) 62 43 19 3 2 2 2 2 7 24 47 63 64 41 18 4 3 4 4  
MIX HGT (HM) 19 13 5 0 0 0 0 0 2 7 14 19 19 12 5 1 1 1 1  
TRAN DIR W W SW S S SW SW SW W W W W SW SW SW SW SW SW SW  
TRAN SP (MPH) 4 4 4 3 4 5 4 3 5 9 6 5 6 9 8 5 6 8 6  
TRAN SP (M/S) 2 2 2 1 2 2 2 1 2 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3  
LVORI 2 3 4 5 6 7 7 8 6 3 2 1 1 2 3 4 5 5 6  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ058-271000-  
CLARKE-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY ML ML CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV IS IS IS CL CL CL CL CL CL CL CL SC SC SC CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE TS TS TS CL CL CL CL CL CL CL CL TS TS TS CL CL CL CL CL  
TEMP 93 90 85 80 78 76 73 72 78 88 93 95 95 93 87 80 78 76 75  
RH 54 59 73 85 90 90 94 97 83 61 54 50 47 56 66 80 82 86 86  
20FT DIR NW W W W W W NW NW NW NW NW NW W W W W W W W  
20FT SPD 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2  
20FT GUST 5 5 4 2 2 2 2 2 4 6 6 6 7 5 5 2 4 4 2  
MIX HGT (HFT) 64 48 26 5 2 2 2 2 13 44 62 69 62 48 26 4 2 3 3  
MIX HGT (HM) 19 14 7 1 0 0 0 0 4 13 19 21 19 14 7 1 0 1 1  
TRAN DIR NW NW W W W NW NW NW NW NW NW NW W W W W W W W  
TRAN SP (MPH) 4 4 3 3 3 4 4 3 5 9 6 5 6 6 5 5 4 4 4  
TRAN SP (M/S) 2 2 1 1 1 2 2 1 2 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2  
LVORI 2 3 4 5 6 7 7 7 5 1 1 2 1 2 3 4 5 5 6  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ030-271000-  
CLAY-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY ML ML CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL ML  
WEATHER COV IS IS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE TS TS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 95 93 87 81 78 76 74 73 78 87 93 95 96 94 87 81 79 78 77  
RH 49 52 64 78 85 88 91 93 81 62 52 46 45 49 62 77 79 82 85  
20FT DIR W W W SW W W W W W W W W W W W SW SW SW SW  
20FT SPD 4 4 4 4 2 2 1 1 2 4 4 5 6 5 4 4 4 4 4  
20FT GUST 7 6 5 4 2 2 1 1 4 7 7 8 9 8 6 4 5 5 5  
MIX HGT (HFT) 68 53 28 4 2 2 2 2 14 45 61 70 70 48 23 5 4 6 5  
MIX HGT (HM) 20 16 8 1 0 0 0 0 4 14 18 21 21 14 7 1 1 1 1  
TRAN DIR W W W W W W W W W W W W W W W W W W NW  
TRAN SP (MPH) 6 6 5 4 4 4 4 3 5 10 9 9 10 10 8 5 6 6 6  
TRAN SP (M/S) 3 3 2 2 2 2 2 1 2 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3  
LVORI 1 2 3 4 6 7 7 7 4 1 1 1 1 2 3 4 4 5 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
LAZ026-271000-  
CONCORDIA-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 94 92 87 81 78 76 74 73 77 85 90 93 94 92 86 79 77 75 74  
RH 49 54 68 79 86 86 93 97 88 72 60 53 50 55 66 81 84 89 91  
20FT DIR W SW S S SW SW SW W W W SW SW SW SW SW S SW SW SW  
20FT SPD 5 5 4 4 4 4 2 1 4 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5  
20FT GUST 8 7 5 5 5 5 2 1 4 8 9 9 10 10 9 8 8 8 6  
MIX HGT (HFT) 60 46 24 3 2 2 2 2 6 17 36 51 55 30 10 4 3 3 2  
MIX HGT (HM) 18 14 7 1 0 0 0 0 1 5 10 15 16 9 3 1 0 0 0  
TRAN DIR W SW SW S SW SW SW W W W W SW SW SW SW S SW SW SW  
TRAN SP (MPH) 4 4 4 5 5 5 4 4 5 6 6 6 9 8 8 6 6 6 6  
TRAN SP (M/S) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3  
LVORI 2 3 3 4 5 6 7 7 5 3 2 1 1 2 4 5 5 6 6  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ054-271000-  
COPIAH-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV IS IS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE TS TS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 93 91 85 79 76 74 72 71 77 87 93 96 96 92 86 79 77 76 75  
RH 52 57 70 80 87 89 91 97 86 67 55 48 45 52 64 76 78 82 85  
20FT DIR NW W W W SW SW SW W W W W W W SW SW SW SW SW SW  
20FT SPD 4 4 2 2 2 2 1 1 2 4 2 2 4 4 4 2 2 2 2  
20FT GUST 6 5 2 2 2 2 1 1 4 5 4 4 5 5 5 2 2 2 4  
MIX HGT (HFT) 62 39 16 3 2 2 2 2 8 26 48 63 62 41 18 4 3 4 4  
MIX HGT (HM) 18 12 5 1 0 0 0 0 2 8 14 19 19 12 5 1 0 1 1  
TRAN DIR NW NW W W SW SW SW W W NW W W W W SW SW SW SW SW  
TRAN SP (MPH) 5 4 4 3 3 4 4 4 5 9 6 5 6 6 6 5 5 5 6  
TRAN SP (M/S) 2 2 2 1 1 2 2 2 2 4 3 2 3 3 3 2 2 2 3  
LVORI 2 2 3 5 6 7 7 7 6 3 2 2 1 2 3 4 4 5 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ065-271000-  
COVINGTON-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY ML ML CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV IS IS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE TS TS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 93 89 84 79 77 75 72 71 77 88 93 95 95 92 86 79 78 76 74  
RH 54 63 74 85 88 90 92 95 84 64 54 48 46 54 64 76 77 82 83  
20FT DIR NW NW W W W W NW NW NW NW NW NW W W W W W W W  
20FT SPD 4 2 2 2 2 2 1 1 2 4 4 2 4 2 2 1 2 2 1  
20FT GUST 5 2 4 4 4 2 1 1 4 5 4 2 5 2 2 1 2 2 1  
MIX HGT (HFT) 61 41 18 3 2 2 2 2 9 32 54 66 64 46 23 4 2 4 3  
MIX HGT (HM) 18 12 5 0 0 0 0 0 3 9 16 20 19 14 7 1 0 1 1  
TRAN DIR N NW W W W W W NW NW NW NW NW NW W W SW W W W  
TRAN SP (MPH) 6 4 3 4 4 4 4 4 5 9 6 5 6 6 5 4 5 5 5  
TRAN SP (M/S) 3 2 1 2 2 2 2 2 2 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2  
LVORI 1 2 4 5 6 7 7 7 5 2 1 1 1 2 3 4 4 4 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
LAZ009-271000-  
EAST CARROLL-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 95 93 87 81 77 75 73 72 78 87 93 96 96 93 87 80 79 77 76  
RH 46 51 66 80 86 89 92 99 89 71 56 49 49 52 65 79 79 84 88  
20FT DIR SW SW S S S SW SW SW SW W SW SW SW SW SW S SW SW SW  
20FT SPD 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 6 5 5 5 5 5  
20FT GUST 10 9 7 8 7 7 7 7 8 10 10 10 12 10 9 8 9 9 9  
MIX HGT (HFT) 57 44 22 3 2 2 2 2 7 25 48 63 63 35 11 3 2 3 2  
MIX HGT (HM) 17 13 6 1 0 0 0 0 2 7 14 19 19 10 3 1 0 1 0  
TRAN DIR SW SW SW S S S SW SW W W W SW SW SW SW S SW SW SW  
TRAN SP (MPH) 8 8 6 6 6 6 5 5 8 10 9 9 10 9 8 8 8 8 8  
TRAN SP (M/S) 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3  
LVORI 1 2 3 4 6 6 6 7 6 3 1 1 1 2 3 4 4 5 6  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ074-271000-  
FORREST-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY ML ML CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV IS IS CL CL CL CL CL CL CL CL CL SC SC SC CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE TS TS CL CL CL CL CL CL CL CL CL TS TS TS CL CL CL CL CL  
TEMP 93 90 85 81 78 77 74 73 78 87 92 94 94 91 85 81 79 77 75  
RH 54 61 74 83 89 89 92 95 83 63 54 48 46 56 67 78 79 81 84  
20FT DIR N N W W W W NW NW NW NW NW NW NW W W W W W W  
20FT SPD 4 4 2 2 2 2 1 1 2 4 4 4 4 4 2 1 2 2 1  
20FT GUST 7 6 2 2 2 2 1 1 4 6 5 5 7 5 2 1 2 2 1  
MIX HGT (HFT) 59 46 24 5 2 2 2 2 10 35 58 71 69 52 27 5 3 4 3  
MIX HGT (HM) 18 14 7 1 0 0 0 0 3 10 17 21 21 15 8 1 0 1 1  
TRAN DIR N NW NW SW W W NW NW NW N N NW NW NW W W W W W  
TRAN SP (MPH) 6 4 3 3 4 4 4 3 5 9 6 5 5 5 5 4 4 5 4  
TRAN SP (M/S) 3 2 1 1 2 2 2 1 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2  
LVORI 1 2 4 5 6 7 7 7 5 1 1 1 1 2 3 4 4 5 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
LAZ023-271000-  
FRANKLIN LA-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 95 93 87 80 76 75 73 72 77 87 92 95 96 93 87 79 78 76 75  
RH 45 50 65 79 88 88 94 99 87 68 55 49 47 51 63 79 81 85 87  
20FT DIR SW S S S S SW SW SW W W SW SW SW S S S SW SW SW  
20FT SPD 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 5 6 5 4 4 4 4 4  
20FT GUST 7 7 5 5 5 5 5 4 5 7 7 8 9 8 7 7 7 7 7  
MIX HGT (HFT) 62 44 20 3 2 2 2 2 6 20 43 59 59 31 10 3 2 3 2  
MIX HGT (HM) 19 13 6 1 0 0 0 0 1 6 13 18 17 9 3 1 0 0 0  
TRAN DIR SW SW S S S SW SW W W W SW SW SW S S S SW SW SW  
TRAN SP (MPH) 6 6 6 6 6 6 5 5 5 8 8 8 10 8 6 8 8 8 6  
TRAN SP (M/S) 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3  
LVORI 1 2 3 4 5 6 6 7 6 3 1 1 1 2 3 4 5 5 6  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ061-271000-  
FRANKLIN MS-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 93 90 85 80 77 75 73 71 76 86 91 94 95 91 85 78 77 75 74  
RH 50 56 69 79 86 87 92 97 87 67 55 47 46 54 66 79 80 85 87  
20FT DIR NW W SW SW SW SW SW W W W W W W SW SW SW SW SW SW  
20FT SPD 4 4 2 2 2 2 1 1 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2  
20FT GUST 6 5 2 2 2 2 1 1 2 5 4 4 5 4 4 2 4 4 2  
MIX HGT (HFT) 66 46 22 3 2 2 2 2 7 24 47 63 63 41 18 5 3 3 3  
MIX HGT (HM) 20 14 6 1 0 0 0 0 2 7 14 19 19 12 5 1 0 1 1  
TRAN DIR NW NW W SW SW SW SW W W NW W W W W SW SW SW SW SW  
TRAN SP (MPH) 4 4 3 3 3 4 4 3 4 8 5 4 6 8 6 5 5 5 5  
TRAN SP (M/S) 2 2 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2  
LVORI 2 3 4 5 6 6 7 8 6 3 2 2 1 2 3 4 5 5 6  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ026-271000-  
GRENADA-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL ML ML  
WEATHER COV CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL SC SC SC SC SC  
WEATHER TYPE CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL TS TS TS TS TS  
TEMP 95 92 86 80 77 75 73 72 77 86 91 94 95 92 86 81 80 78 77  
RH 49 53 68 82 88 89 92 94 85 67 56 51 49 53 69 81 81 83 85  
20FT DIR SW SW SW SW SW SW SW SW SW W SW SW SW SW SW SW SW SW SW  
20FT SPD 5 6 5 4 4 2 2 2 2 5 5 6 6 5 5 4 4 5 4  
20FT GUST 9 10 7 6 5 4 2 2 4 7 9 9 10 9 7 5 6 7 6  
MIX HGT (HFT) 61 45 23 4 2 2 2 2 12 38 57 68 67 51 27 7 4 4 4  
MIX HGT (HM) 18 13 7 1 0 0 0 0 3 11 17 20 20 15 8 2 1 1 1  
TRAN DIR W SW SW SW SW SW SW SW SW W W W SW SW SW SW SW SW S  
TRAN SP (MPH) 8 9 8 5 4 5 5 4 6 12 10 10 12 12 10 6 5 5 5  
TRAN SP (M/S) 3 4 3 2 2 2 2 2 3 5 4 4 5 5 4 3 2 2 2  
LVORI 1 2 4 5 6 7 7 7 4 1 1 1 1 2 4 5 5 5 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ048-271000-  
HINDS-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 94 91 86 81 77 75 73 72 77 87 92 95 95 92 86 80 78 77 76  
RH 50 55 67 78 86 88 89 94 85 68 56 49 47 53 66 78 79 83 85  
20FT DIR W W W SW SW SW SW SW W W W W SW SW SW SW SW SW SW  
20FT SPD 4 4 2 2 2 2 1 2 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4  
20FT GUST 6 6 4 2 4 2 1 2 4 7 7 7 8 7 5 2 5 5 5  
MIX HGT (HFT) 59 36 14 3 2 2 2 2 8 26 48 62 61 38 16 4 3 3 3  
MIX HGT (HM) 18 11 4 1 0 0 0 0 2 8 14 19 18 11 4 1 0 1 1  
TRAN DIR W W W SW SW SW SW SW W W W W W SW SW SW SW SW SW  
TRAN SP (MPH) 5 5 4 3 4 4 4 4 5 9 6 6 8 8 6 5 5 6 6  
TRAN SP (M/S) 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3  
LVORI 2 3 3 4 6 7 7 7 5 3 2 1 1 2 3 4 4 5 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ036-271000-  
HOLMES-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 95 93 86 80 76 74 73 72 77 87 93 95 96 93 86 80 79 77 76  
RH 48 52 68 82 89 89 91 95 84 66 55 49 48 51 66 81 81 82 84  
20FT DIR W W W SW SW SW SW SW SW W W SW SW SW SW SW SW SW SW  
20FT SPD 4 5 4 2 4 4 2 2 4 4 5 5 6 5 4 2 4 4 4  
20FT GUST 7 8 5 4 5 4 2 2 4 6 8 8 9 8 6 4 6 6 6  
MIX HGT (HFT) 56 38 17 3 2 2 2 2 9 31 52 64 61 43 20 4 2 4 4  
MIX HGT (HM) 17 11 5 1 0 0 0 0 3 9 16 19 18 13 6 1 0 1 1  
TRAN DIR W W SW SW S SW SW SW SW W W W SW SW SW SW SW SW SW  
TRAN SP (MPH) 8 8 5 4 4 4 4 4 6 10 9 9 10 10 8 5 5 5 6  
TRAN SP (M/S) 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 3 2 2 2 3  
LVORI 1 2 4 5 6 7 7 7 5 2 1 1 1 2 4 5 5 5 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ035-271000-  
HUMPHREYS-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 95 92 86 79 76 75 73 72 78 87 93 96 96 94 87 79 78 77 76  
RH 48 53 70 84 89 89 91 96 85 69 56 49 49 51 69 86 85 83 86  
20FT DIR SW SW SW S S SW SW SW SW W SW SW SW SW SW S SW SW SW  
20FT SPD 5 4 4 4 4 4 2 4 4 5 5 5 6 5 5 4 5 5 4  
20FT GUST 8 7 6 6 5 5 4 4 6 8 8 8 10 8 7 6 7 8 7  
MIX HGT (HFT) 54 34 13 3 2 2 2 2 9 29 51 65 63 38 15 3 2 3 3  
MIX HGT (HM) 16 10 4 0 0 0 0 0 2 9 15 19 19 11 4 0 0 1 1  
TRAN DIR SW SW SW S S S SW SW SW W W W SW SW SW SW SW SW SW  
TRAN SP (MPH) 8 8 6 5 5 5 5 5 6 11 9 9 11 10 8 6 8 8 8  
TRAN SP (M/S) 3 3 3 2 2 2 2 2 3 5 4 4 5 4 3 3 3 3 3  
LVORI 1 2 4 5 6 6 6 6 5 3 1 1 1 2 4 5 5 5 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ040-271000-  
ISSAQUENA-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 95 92 87 81 77 75 73 72 78 87 93 96 96 93 87 80 79 77 76  
RH 47 52 65 78 85 86 91 98 88 70 57 50 49 51 64 79 79 83 86  
20FT DIR SW SW SW S S SW SW SW SW W SW SW SW SW SW S SW SW SW  
20FT SPD 6 5 5 5 5 5 4 4 5 6 6 6 7 6 6 5 6 6 5  
20FT GUST 10 9 7 7 7 7 6 6 7 9 10 10 12 10 9 8 9 9 9  
MIX HGT (HFT) 56 38 17 3 2 2 2 2 8 26 49 64 62 39 16 4 3 3 3  
MIX HGT (HM) 17 11 5 1 0 0 0 0 2 8 15 19 19 11 4 1 0 1 1  
TRAN DIR SW SW SW S S S SW SW SW W W W SW SW SW S SW SW SW  
TRAN SP (MPH) 8 6 6 5 5 5 5 5 6 10 9 9 10 10 8 6 8 8 8  
TRAN SP (M/S) 3 3 3 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3  
LVORI 1 2 3 4 5 6 6 7 6 3 1 1 1 2 3 4 4 5 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ057-271000-  
JASPER-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY ML ML CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV IS IS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE TS TS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 93 89 85 80 77 76 73 71 77 89 94 95 95 92 86 80 78 76 74  
RH 53 59 71 82 89 89 93 96 81 60 52 48 47 55 65 79 82 84 85  
20FT DIR W W SW W W W NW NW NW NW NW NW W W W W W W W  
20FT SPD 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2  
20FT GUST 6 5 4 2 2 2 2 2 4 6 5 5 6 5 4 2 4 4 2  
MIX HGT (HFT) 64 48 24 3 2 2 2 2 13 41 60 69 66 48 24 4 2 3 3  
MIX HGT (HM) 19 14 7 1 0 0 0 0 3 12 18 21 20 14 7 1 0 1 1  
TRAN DIR NW NW W W NW NW NW NW NW NW NW NW W W W W W W W  
TRAN SP (MPH) 5 4 4 4 4 3 3 3 5 9 6 5 6 8 6 4 4 4 5  
TRAN SP (M/S) 2 2 2 2 2 1 1 1 2 4 3 2 3 3 3 2 2 2 2  
LVORI 1 2 4 5 6 7 7 7 5 1 1 1 1 2 3 4 5 5 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ059-271000-  
JEFFERSON-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 93 91 84 79 76 75 73 71 76 86 91 94 95 91 85 78 77 76 74  
RH 50 55 70 81 86 87 92 97 87 67 56 50 48 55 67 78 79 84 86  
20FT DIR NW W SW SW SW SW SW SW W W W SW SW SW SW SW SW SW SW  
20FT SPD 4 4 2 2 2 2 2 1 2 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4  
20FT GUST 6 5 4 2 2 2 4 2 2 6 6 6 7 7 6 5 6 6 6  
MIX HGT (HFT) 64 46 21 3 2 2 2 2 6 22 47 63 62 39 16 5 3 4 3  
MIX HGT (HM) 19 14 6 1 0 0 0 0 2 6 14 19 19 12 5 1 1 1 1  
TRAN DIR W W SW S SW SW SW SW W W W W SW SW SW SW SW SW SW  
TRAN SP (MPH) 4 4 4 4 4 5 4 4 5 8 5 5 6 8 6 5 5 6 5  
TRAN SP (M/S) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2  
LVORI 2 3 4 5 6 6 7 8 6 3 2 2 1 2 3 4 4 5 6  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ064-271000-  
JEFFERSON DAVIS-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY ML ML CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV IS IS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE TS TS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 93 90 84 79 77 75 72 71 77 88 93 96 96 92 86 79 77 75 74  
RH 55 61 75 86 88 90 92 96 84 63 53 47 45 52 63 75 78 83 85  
20FT DIR N N W W NW W NW NW NW NW NW NW W W W W W W W  
20FT SPD 4 2 2 2 2 2 1 1 2 4 2 2 4 2 2 1 2 2 2  
20FT GUST 5 4 2 2 2 2 1 1 4 5 2 2 5 2 2 1 2 2 2  
MIX HGT (HFT) 64 45 21 3 2 2 2 2 9 29 52 66 64 46 23 4 2 3 3  
MIX HGT (HM) 19 13 6 0 0 0 0 0 2 9 16 20 19 14 7 1 0 1 1  
TRAN DIR N NW NW W W W W NW NW NW NW NW W W W SW W W W  
TRAN SP (MPH) 6 4 3 3 3 3 4 4 5 9 6 5 5 5 5 4 4 5 5  
TRAN SP (M/S) 3 2 1 1 1 1 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2  
LVORI 1 2 4 6 6 7 7 7 5 2 1 1 1 2 3 3 4 5 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ066-271000-  
JONES-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY ML ML CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV IS IS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE TS TS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 93 89 85 80 78 76 73 72 77 88 92 95 95 92 86 80 78 76 74  
RH 53 61 74 83 88 88 94 95 83 64 54 48 47 56 66 78 80 82 84  
20FT DIR NW NW W W W W NW NW NW NW NW NW W W W W W W W  
20FT SPD 4 4 2 2 2 2 1 1 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2  
20FT GUST 5 5 2 2 2 2 1 1 2 6 5 5 6 4 4 2 2 2 2  
MIX HGT (HFT) 58 42 22 4 2 2 2 2 11 36 57 69 66 47 23 4 2 3 3  
MIX HGT (HM) 17 13 6 1 0 0 0 0 3 11 17 21 20 14 7 1 0 1 1  
TRAN DIR N NW W W W W NW NW NW NW NW NW NW W W SW W W W  
TRAN SP (MPH) 5 4 3 4 4 4 3 3 5 9 6 5 6 6 5 4 4 4 4  
TRAN SP (M/S) 2 2 1 2 2 2 1 1 2 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2  
LVORI 1 2 4 5 6 7 7 7 5 2 1 1 1 2 3 4 4 5 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ046-271000-  
KEMPER-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY ML ML CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV IS IS IS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE TS TS TS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 95 92 86 81 79 77 74 73 78 89 94 96 96 92 86 81 79 77 76  
RH 48 52 66 78 83 85 90 92 78 57 48 45 45 51 63 75 77 80 83  
20FT DIR NW W W W W W W W NW NW NW W W W W W W W W  
20FT SPD 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2  
20FT GUST 6 4 4 2 2 2 2 2 4 7 6 6 7 6 5 2 5 5 4  
MIX HGT (HFT) 67 54 30 4 2 2 2 2 15 48 63 69 66 48 24 5 3 4 4  
MIX HGT (HM) 20 16 9 1 0 0 0 0 4 14 19 21 20 14 7 1 0 1 1  
TRAN DIR NW W W W W W W W NW NW NW W W W W W W W W  
TRAN SP (MPH) 5 4 4 3 4 4 4 3 5 9 6 5 8 8 6 5 5 5 5  
TRAN SP (M/S) 2 2 2 1 2 2 2 1 2 4 3 2 3 3 3 2 2 2 2  
LVORI 1 2 3 4 5 6 7 7 4 1 1 1 1 2 3 3 4 4 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ073-271000-  
LAMAR-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY ML ML CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV IS IS CL CL CL CL CL CL CL CL CL SC SC SC CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE TS TS CL CL CL CL CL CL CL CL CL TS TS TS CL CL CL CL CL  
TEMP 92 90 85 80 78 76 74 73 78 87 92 94 94 91 85 80 78 76 75  
RH 55 61 75 84 88 88 92 93 82 63 54 48 46 55 66 76 78 82 84  
20FT DIR N N W W W W NW NW NW NW NW NW NW W W W W W W  
20FT SPD 4 4 2 2 2 2 1 2 4 4 4 4 4 2 2 1 2 2 2  
20FT GUST 7 5 2 2 2 2 1 2 4 6 5 5 6 4 2 1 2 2 2  
MIX HGT (HFT) 62 46 24 4 2 2 2 2 10 33 57 70 68 50 26 5 2 4 3  
MIX HGT (HM) 18 14 7 1 0 0 0 0 3 10 17 21 20 15 7 1 0 1 1  
TRAN DIR N N NW SW W W NW NW NW N N NW NW W W W W W W  
TRAN SP (MPH) 8 5 3 3 3 4 4 3 5 9 6 5 5 6 5 3 4 5 4  
TRAN SP (M/S) 3 2 1 1 1 2 2 1 2 4 3 2 2 3 2 1 2 2 2  
LVORI 1 2 4 5 6 7 7 7 5 2 1 1 1 2 3 4 4 5 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ052-271000-  
LAUDERDALE-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY ML ML CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV IS IS IS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE TS TS TS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 93 91 85 81 78 76 74 72 78 89 94 95 96 93 87 80 78 77 75  
RH 52 57 71 82 87 87 91 94 80 59 51 48 46 54 64 78 80 83 84  
20FT DIR NW W SW W W W W NW NW NW NW W W W W W W W W  
20FT SPD 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4  
20FT GUST 5 4 4 2 2 2 2 2 5 7 7 6 7 7 6 2 5 5 4  
MIX HGT (HFT) 66 52 28 4 2 2 2 2 15 47 63 68 62 46 25 4 2 3 3  
MIX HGT (HM) 20 16 8 1 0 0 0 0 4 14 19 20 18 14 7 1 0 1 1  
TRAN DIR NW NW W W W W NW NW NW NW NW NW W W W W W W W  
TRAN SP (MPH) 5 4 4 3 3 4 4 3 5 9 6 5 6 8 6 5 4 4 4  
TRAN SP (M/S) 2 2 2 1 1 2 2 1 2 4 3 2 3 3 3 2 2 2 2  
LVORI 2 3 4 5 6 7 7 7 4 1 1 1 1 2 3 4 5 5 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ063-271000-  
LAWRENCE-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY ML CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV IS IS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE TS TS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 93 91 84 79 76 75 72 71 77 88 94 96 96 93 86 79 77 75 74  
RH 53 59 73 84 89 89 92 97 85 63 53 46 45 51 63 77 79 84 87  
20FT DIR NW NW W W W W W W NW NW NW W W W SW SW W W W  
20FT SPD 4 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 4 2 2 1 2 2 2  
20FT GUST 6 4 2 2 2 1 1 1 2 4 2 2 4 2 2 1 2 2 2  
MIX HGT (HFT) 64 46 22 3 2 2 2 2 8 28 51 66 64 43 20 4 2 3 3  
MIX HGT (HM) 19 14 6 0 0 0 0 0 2 8 15 20 19 13 6 1 0 1 1  
TRAN DIR N NW NW W W W W W NW NW NW NW W W W SW W W W  
TRAN SP (MPH) 6 4 3 3 3 3 3 3 5 9 6 4 5 5 5 4 4 5 5  
TRAN SP (M/S) 3 2 1 1 1 1 1 1 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2  
LVORI 1 2 4 5 6 7 7 7 5 2 2 2 1 2 3 4 5 5 6  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ044-271000-  
LEAKE-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV IS IS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE TS TS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 94 91 85 79 76 74 72 71 77 88 93 96 96 93 86 79 77 76 75  
RH 51 56 69 82 88 90 94 96 83 64 53 48 47 52 65 80 82 85 84  
20FT DIR W W W W W W SW W W W W W W W SW SW SW SW SW  
20FT SPD 4 4 4 4 2 2 1 2 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4  
20FT GUST 6 6 5 4 4 2 1 2 4 6 6 7 8 7 5 2 5 5 4  
MIX HGT (HFT) 64 48 24 3 2 2 2 2 11 36 55 66 64 47 24 4 2 3 4  
MIX HGT (HM) 19 14 7 1 0 0 0 0 3 11 16 20 19 14 7 1 0 1 1  
TRAN DIR W W W NW W W W W W NW W W W W SW SW SW SW SW  
TRAN SP (MPH) 6 6 6 4 3 3 4 3 5 10 8 6 9 9 6 4 4 4 5  
TRAN SP (M/S) 3 3 3 2 1 1 2 1 2 4 3 3 4 4 3 2 2 2 2  
LVORI 1 2 4 5 6 7 7 7 4 1 1 1 1 2 4 4 5 5 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ025-271000-  
LEFLORE-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL ML ML  
WEATHER COV CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL SC SC SC SC SC  
WEATHER TYPE CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL TS TS TS TS TS  
TEMP 95 92 86 80 77 75 74 73 78 88 93 95 96 93 87 80 79 78 77  
RH 49 54 70 84 89 90 91 94 84 67 56 51 50 53 69 84 84 85 86  
20FT DIR SW SW SW S S SW SW SW SW W SW SW SW SW SW S SW SW SW  
20FT SPD 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 7 6 5 4 5 5 5  
20FT GUST 8 8 7 6 5 5 4 5 6 8 8 9 12 9 8 6 7 8 8  
MIX HGT (HFT) 56 38 17 3 2 2 2 2 10 34 55 68 67 43 18 3 2 3 3  
MIX HGT (HM) 17 11 5 0 0 0 0 0 3 10 16 20 20 13 5 1 0 1 1  
TRAN DIR SW SW SW S S S SW SW SW W W W SW SW SW SW S S SW  
TRAN SP (MPH) 9 9 8 6 6 5 5 4 6 11 10 10 11 12 10 6 6 6 6  
TRAN SP (M/S) 4 4 3 3 3 2 2 2 3 5 4 4 5 5 4 3 3 3 3  
LVORI 1 2 4 5 6 6 6 6 4 1 1 1 1 2 4 5 5 5 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ062-271000-  
LINCOLN-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY ML CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV IS IS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE TS TS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 93 90 84 79 76 74 72 71 76 87 92 95 95 92 85 78 77 75 74  
RH 53 60 74 84 89 90 91 97 86 65 55 47 46 53 65 79 80 84 87  
20FT DIR NW NW SW SW W W W W NW NW W W W W SW SW SW W W  
20FT SPD 4 2 2 2 2 1 1 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2  
20FT GUST 6 4 2 2 2 1 1 2 4 6 2 2 5 2 2 2 2 2 4  
MIX HGT (HFT) 62 40 16 3 2 2 2 2 8 26 49 63 61 38 15 4 2 3 3  
MIX HGT (HM) 19 12 5 0 0 0 0 0 2 8 15 19 18 11 4 1 0 1 1  
TRAN DIR NW NW NW W W W W W NW NW NW NW W W W SW W W W  
TRAN SP (MPH) 5 4 3 3 3 4 4 4 5 8 5 4 5 6 5 5 5 5 6  
TRAN SP (M/S) 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3  
LVORI 1 2 4 5 7 7 7 8 6 3 2 2 1 2 3 4 5 5 6  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ031-271000-  
LOWNDES-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY ML ML CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV IS IS IS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE TS TS TS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 95 93 87 82 79 77 75 73 78 88 93 96 96 93 87 82 80 78 77  
RH 49 52 65 77 83 85 90 93 81 62 52 47 46 51 64 75 78 81 84  
20FT DIR W W SW SW SW W W W W W W W W W SW SW SW SW SW  
20FT SPD 5 4 4 4 2 2 1 1 2 4 4 5 6 5 4 4 4 4 4  
20FT GUST 7 7 4 4 2 2 1 1 2 7 8 8 9 8 7 5 6 6 5  
MIX HGT (HFT) 66 53 30 5 2 2 2 2 13 42 60 70 70 49 24 5 3 5 5  
MIX HGT (HM) 20 16 9 1 0 0 0 0 4 13 18 21 21 15 7 1 0 1 1  
TRAN DIR W W W SW W W W W NW NW W W W W W W W W NW  
TRAN SP (MPH) 6 5 4 4 4 4 3 2 4 9 8 8 9 9 6 5 5 5 6  
TRAN SP (M/S) 3 2 2 2 2 2 1 1 2 4 3 3 4 4 3 2 2 2 3  
LVORI 1 2 3 4 5 6 7 7 5 1 1 1 1 2 3 3 4 4 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
LAZ016-271000-  
MADISON LA-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 95 93 87 80 77 75 73 72 77 87 93 96 96 93 87 80 78 76 75  
RH 46 51 65 79 86 86 93 98 88 69 55 48 48 52 65 78 80 85 89  
20FT DIR S SW S S S SW SW SW SW W SW SW SW SW SW S SW SW SW  
20FT SPD 5 5 4 4 4 4 2 2 4 5 5 5 6 6 5 4 5 5 4  
20FT GUST 8 7 5 5 5 5 4 2 5 7 7 8 9 9 8 7 7 7 6  
MIX HGT (HFT) 61 45 22 3 2 2 2 2 6 23 47 64 64 35 12 4 3 3 2  
MIX HGT (HM) 18 13 6 1 0 0 0 0 2 7 14 19 19 10 3 1 0 0 0  
TRAN DIR W SW SW S S S SW SW W W W SW SW SW SW S SW SW SW  
TRAN SP (MPH) 6 6 5 5 5 5 5 4 6 9 8 8 9 9 8 6 8 8 6  
TRAN SP (M/S) 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3  
LVORI 1 2 3 4 5 6 6 7 6 3 1 1 1 2 3 4 5 5 6  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ043-271000-  
MADISON MS-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 95 92 86 80 76 74 73 72 77 87 93 95 96 93 87 80 78 76 75  
RH 49 54 67 81 89 89 92 94 84 65 55 48 47 51 64 78 79 83 84  
20FT DIR W W W SW SW SW SW SW SW W W W SW SW SW SW SW SW SW  
20FT SPD 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 5 5 6 6 4 4 4 4 4  
20FT GUST 7 7 5 4 4 4 2 2 5 8 8 8 10 9 7 5 6 7 6  
MIX HGT (HFT) 58 36 15 3 2 2 2 2 9 29 50 63 61 38 16 4 3 3 3  
MIX HGT (HM) 17 11 4 1 0 0 0 0 2 9 15 19 18 11 4 1 0 1 1  
TRAN DIR W W W W SW SW SW SW W W W W W W SW SW SW SW SW  
TRAN SP (MPH) 6 6 4 3 3 4 4 3 5 10 8 6 8 8 6 4 5 5 6  
TRAN SP (M/S) 3 3 2 1 1 2 2 1 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3  
LVORI 1 2 4 5 6 7 7 7 5 2 1 1 1 2 3 4 5 5 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ072-271000-  
MARION-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY ML ML CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV IS IS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE TS TS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 93 90 85 80 78 76 73 72 77 87 93 95 95 92 86 80 77 75 74  
RH 54 60 75 84 88 87 92 95 83 63 53 47 46 54 64 77 80 85 87  
20FT DIR N N W W W W NW NW NW NW NW NW W W W W W W W  
20FT SPD 4 4 2 2 2 1 1 2 4 4 2 2 4 2 2 1 2 2 1  
20FT GUST 6 5 2 2 2 1 1 2 4 5 2 2 5 2 2 1 2 2 1  
MIX HGT (HFT) 65 47 23 3 2 2 2 2 9 30 55 69 66 47 23 4 2 3 3  
MIX HGT (HM) 20 14 7 1 0 0 0 0 2 9 16 21 20 14 7 1 0 1 1  
TRAN DIR N NW NW W W W W NW NW NW NW NW NW W W SW W W W  
TRAN SP (MPH) 8 5 3 3 3 3 3 4 5 9 6 5 5 5 5 4 4 4 4  
TRAN SP (M/S) 3 2 1 1 1 1 1 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2  
LVORI 1 2 4 5 6 7 7 7 5 2 1 1 1 2 3 4 5 5 6  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ028-271000-  
MONTGOMERY-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL ML  
WEATHER COV CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 94 92 85 79 76 74 72 71 76 85 90 93 94 92 86 80 79 78 77  
RH 50 54 71 85 90 90 92 95 85 69 57 50 48 53 68 82 82 83 85  
20FT DIR SW SW W SW SW SW SW SW SW W W W SW SW SW SW SW SW SW  
20FT SPD 4 5 4 4 4 2 1 2 2 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4  
20FT GUST 7 8 6 5 5 2 1 2 2 5 7 7 8 7 5 2 5 5 4  
MIX HGT (HFT) 62 47 24 3 2 2 2 2 12 38 56 66 64 47 24 5 3 5 4  
MIX HGT (HM) 19 14 7 1 0 0 0 0 3 11 17 20 19 14 7 1 1 1 1  
TRAN DIR W W W SW SW SW SW SW SW W W W W SW SW SW SW SW SW  
TRAN SP (MPH) 8 9 8 4 4 4 4 4 6 11 10 9 10 11 9 5 5 5 4  
TRAN SP (M/S) 3 4 3 2 2 2 2 2 3 5 4 4 4 5 4 2 2 2 2  
LVORI 1 2 4 5 6 7 7 7 5 1 1 1 1 2 4 5 5 5 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
LAZ007-271000-  
MOREHOUSE-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 97 94 88 81 78 76 74 73 78 88 93 96 97 94 88 81 80 79 77  
RH 44 49 65 80 87 87 93 97 88 69 55 48 47 52 66 79 79 82 84  
20FT DIR SW S S S S SW SW SW SW W SW SW SW SW SW S SW SW SW  
20FT SPD 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4  
20FT GUST 8 7 5 5 5 5 4 4 6 7 7 8 8 7 6 4 5 5 5  
MIX HGT (HFT) 64 46 22 3 2 2 2 2 8 25 49 65 65 39 16 5 3 4 3  
MIX HGT (HM) 19 14 6 1 0 0 0 0 2 7 15 19 19 12 4 1 1 1 1  
TRAN DIR SW SW S S S S SW SW W W W SW SW SW S S SW SW SW  
TRAN SP (MPH) 8 8 6 6 5 5 5 5 8 10 9 9 10 10 9 6 6 6 6  
TRAN SP (M/S) 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3  
LVORI 1 2 3 4 5 6 7 7 6 3 1 1 1 2 3 4 4 5 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ045-271000-  
NESHOBA-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY ML ML CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV IS IS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE TS TS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 94 91 86 80 77 75 72 71 77 88 94 96 96 93 86 79 78 76 75  
RH 51 56 70 82 87 90 93 97 82 60 51 46 46 52 65 81 83 83 84  
20FT DIR NW W W NW W W W W W NW W W W W W SW SW SW SW  
20FT SPD 4 4 4 4 4 2 1 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2  
20FT GUST 5 5 5 5 4 2 1 2 4 6 6 6 7 6 5 2 5 5 4  
MIX HGT (HFT) 66 51 27 3 2 2 2 2 13 42 58 66 64 46 22 4 2 3 3  
MIX HGT (HM) 20 15 8 1 0 0 0 0 4 12 17 20 19 14 6 1 0 1 1  
TRAN DIR NW W W W W W W W W NW W W W W W SW W W SW  
TRAN SP (MPH) 5 5 5 4 4 4 4 3 5 10 8 6 8 9 8 4 4 4 4  
TRAN SP (M/S) 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4 3 3 3 4 3 2 2 2 2  
LVORI 1 2 4 5 6 7 7 7 4 1 1 1 1 2 4 5 5 5 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ051-271000-  
NEWTON-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY ML ML CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV IS IS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE TS TS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 94 90 86 81 78 75 73 71 77 89 94 95 96 92 86 79 77 76 74  
RH 52 58 68 80 87 89 92 96 81 59 51 48 46 54 65 80 83 85 86  
20FT DIR NW W W W W W W W W NW NW W W W W SW SW W W  
20FT SPD 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 2  
20FT GUST 6 5 5 4 4 2 2 2 5 7 7 7 8 7 5 2 5 5 4  
MIX HGT (HFT) 66 52 27 3 2 2 2 2 13 42 59 67 64 43 20 4 2 3 3  
MIX HGT (HM) 20 15 8 1 0 0 0 0 4 12 17 20 19 13 6 1 0 0 1  
TRAN DIR NW NW W NW NW W W W NW NW NW NW W W W W W W W  
TRAN SP (MPH) 5 5 5 4 4 3 4 3 5 10 6 5 8 8 6 4 4 4 5  
TRAN SP (M/S) 2 2 2 2 2 1 2 1 2 4 3 2 3 3 3 2 2 2 2  
LVORI 1 2 3 4 6 7 7 7 4 1 1 1 1 2 4 4 5 5 6  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ039-271000-  
NOXUBEE-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY ML ML CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV IS IS IS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE TS TS TS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 95 93 87 82 79 77 74 73 79 89 94 96 96 92 86 81 79 78 77  
RH 47 51 65 76 82 85 89 92 79 59 50 46 45 52 65 74 76 79 83  
20FT DIR W W SW SW W W W W W NW W W W W W SW SW SW SW  
20FT SPD 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4  
20FT GUST 6 4 4 2 2 2 2 2 4 6 6 6 7 6 6 4 5 5 4  
MIX HGT (HFT) 67 54 29 5 2 2 2 2 15 46 61 69 68 45 20 5 3 4 4  
MIX HGT (HM) 20 16 9 1 0 0 0 0 4 14 18 21 20 13 6 1 0 1 1  
TRAN DIR NW W W W W W W W NW NW W W W W W W W W W  
TRAN SP (MPH) 5 5 4 3 4 4 4 3 5 9 8 6 8 8 6 5 5 5 5  
TRAN SP (M/S) 2 2 2 1 2 2 2 1 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2  
LVORI 1 2 3 4 5 6 7 7 4 1 1 1 1 2 3 3 4 4 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ033-271000-  
OKTIBBEHA-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY ML ML CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV IS IS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE TS TS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 94 92 86 80 77 75 73 72 77 87 93 96 96 93 87 80 79 78 77  
RH 49 53 66 79 86 88 89 92 81 62 51 46 46 49 62 76 78 81 82  
20FT DIR W W W W W W W W W W W W W W W SW SW SW W  
20FT SPD 4 4 4 4 2 2 1 2 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4  
20FT GUST 5 5 5 4 2 2 1 2 4 6 6 7 8 7 6 4 5 5 5  
MIX HGT (HFT) 68 52 27 4 2 2 2 2 14 45 61 70 69 48 23 5 3 5 6  
MIX HGT (HM) 20 16 8 1 0 0 0 0 4 13 18 21 21 14 7 1 1 1 2  
TRAN DIR W W W W W W W W W NW W W W W W W W W NW  
TRAN SP (MPH) 6 6 5 4 4 4 4 4 5 10 8 8 9 9 8 5 5 6 6  
TRAN SP (M/S) 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 4 4 3 2 2 3 3  
LVORI 1 2 3 4 6 7 7 7 4 1 1 1 1 2 3 4 4 5 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ049-271000-  
RANKIN-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV IS IS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE TS TS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 94 92 86 80 77 75 73 72 77 87 92 94 95 92 86 80 78 76 75  
RH 51 55 66 78 85 87 90 93 84 66 56 49 46 51 63 75 78 81 83  
20FT DIR NW W W W SW SW SW W W W W W W W SW SW SW SW SW  
20FT SPD 4 4 4 2 2 2 1 2 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4  
20FT GUST 8 7 6 4 2 2 1 2 5 8 8 8 8 8 7 5 6 6 6  
MIX HGT (HFT) 61 43 21 4 2 2 2 2 9 29 50 63 61 44 22 5 3 4 4  
MIX HGT (HM) 18 13 6 1 0 0 0 0 2 9 15 19 18 13 6 1 0 1 1  
TRAN DIR NW W W W W SW SW W W NW NW W W W SW SW SW SW SW  
TRAN SP (MPH) 5 5 4 3 3 3 4 3 5 10 6 5 6 8 6 4 4 5 5  
TRAN SP (M/S) 2 2 2 1 1 1 2 1 2 4 3 2 3 3 3 2 2 2 2  
LVORI 1 2 3 4 5 6 7 7 5 3 2 1 1 2 3 3 4 5 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
LAZ015-271000-  
RICHLAND-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 96 94 87 80 77 75 73 72 77 86 93 96 96 93 88 80 79 77 76  
RH 44 49 65 79 88 88 94 99 87 70 56 49 48 51 63 77 78 83 87  
20FT DIR S S S S S SW SW SW SW W SW SW SW SW S S SW SW SW  
20FT SPD 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 6 5 4 4 4 4 4  
20FT GUST 8 7 6 5 5 5 5 5 7 8 7 8 9 8 7 6 6 7 7  
MIX HGT (HFT) 64 44 19 3 2 2 2 2 6 22 46 61 58 32 10 4 3 3 2  
MIX HGT (HM) 19 13 6 1 0 0 0 0 2 6 14 18 17 9 3 1 0 1 0  
TRAN DIR SW SW S S S S SW SW W W SW SW SW SW S S S SW SW  
TRAN SP (MPH) 8 8 6 6 6 6 6 5 6 9 9 9 10 9 6 8 8 8 8  
TRAN SP (M/S) 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3  
LVORI 1 2 3 4 5 6 7 7 6 3 1 1 1 2 3 4 4 5 6  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ050-271000-  
SCOTT-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY ML CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV IS IS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE TS TS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 94 90 85 80 76 74 72 71 77 88 94 95 96 93 86 79 77 76 74  
RH 51 57 68 80 87 89 93 95 82 61 52 47 46 51 64 79 81 84 85  
20FT DIR W W W W W W W W W W W W W W SW SW SW SW SW  
20FT SPD 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4  
20FT GUST 7 6 5 4 4 2 2 2 5 7 7 7 8 7 6 4 5 5 4  
MIX HGT (HFT) 65 47 23 3 2 2 2 2 11 35 54 65 63 45 22 4 2 3 3  
MIX HGT (HM) 19 14 7 1 0 0 0 0 3 10 16 19 19 13 6 1 0 1 1  
TRAN DIR NW W W W W W W W W NW NW W W W W SW SW SW SW  
TRAN SP (MPH) 5 5 5 4 4 4 4 3 6 10 8 6 8 8 6 4 4 5 5  
TRAN SP (M/S) 2 2 2 2 2 2 2 1 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2  
LVORI 1 2 3 4 6 7 7 7 4 1 1 1 1 2 3 4 5 5 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ041-271000-  
SHARKEY-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 95 92 87 80 77 75 73 72 78 87 93 96 96 93 87 80 79 78 77  
RH 47 52 65 79 87 88 92 97 87 69 56 49 49 51 66 81 81 83 86  
20FT DIR SW SW SW S S SW SW SW SW W SW SW SW SW SW S SW SW SW  
20FT SPD 4 5 4 4 4 4 4 2 4 5 5 5 6 5 4 4 4 5 4  
20FT GUST 7 8 6 6 5 5 4 4 6 8 8 8 9 8 7 6 7 7 7  
MIX HGT (HFT) 55 38 17 3 2 2 2 2 8 28 50 64 62 39 16 3 2 3 3  
MIX HGT (HM) 16 11 5 1 0 0 0 0 2 8 15 19 19 12 4 1 0 1 1  
TRAN DIR SW SW SW S S S SW SW SW W W W SW SW SW S SW SW SW  
TRAN SP (MPH) 8 8 6 5 5 5 5 4 6 11 10 9 10 10 8 6 8 8 6  
TRAN SP (M/S) 3 3 3 2 2 2 2 2 3 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3  
LVORI 1 2 3 4 5 6 7 7 6 3 1 1 1 2 4 4 5 5 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ055-271000-  
SIMPSON-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY ML CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV IS IS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE TS TS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 94 91 85 80 77 75 72 71 77 87 93 96 96 93 86 80 77 76 75  
RH 52 58 69 80 87 89 92 95 84 65 55 48 45 51 62 75 78 82 84  
20FT DIR NW W W W W W SW W W NW W W W W SW SW SW SW SW  
20FT SPD 4 4 4 2 2 1 1 1 2 4 4 2 4 4 4 2 2 2 2  
20FT GUST 6 5 4 4 2 2 1 1 4 5 5 4 5 4 4 2 2 2 2  
MIX HGT (HFT) 63 45 22 3 2 2 2 2 9 29 51 64 63 45 22 4 2 3 3  
MIX HGT (HM) 19 14 6 1 0 0 0 0 2 9 15 19 19 13 6 1 0 1 1  
TRAN DIR NW NW NW NW W W W W W NW NW NW W W W SW SW SW SW  
TRAN SP (MPH) 6 5 4 3 3 3 4 3 5 10 6 5 6 6 5 4 4 5 5  
TRAN SP (M/S) 3 2 2 1 1 1 2 1 2 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2  
LVORI 1 2 4 5 6 7 7 7 5 2 2 1 1 2 3 3 4 5 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ056-271000-  
SMITH-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY ML ML CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV IS IS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE TS TS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 93 90 85 79 77 75 72 71 77 88 93 96 96 92 86 79 78 76 74  
RH 52 59 70 83 87 90 92 96 83 62 53 47 45 53 65 79 81 81 83  
20FT DIR W W W W W W W NW NW NW NW W W W SW SW SW W W  
20FT SPD 4 4 4 2 2 2 1 1 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2  
20FT GUST 7 4 5 4 2 2 1 1 4 6 4 4 6 4 4 2 2 2 2  
MIX HGT (HFT) 64 47 24 3 2 2 2 2 10 35 56 67 65 47 24 4 2 3 3  
MIX HGT (HM) 19 14 7 1 0 0 0 0 3 10 17 20 19 14 7 1 0 1 1  
TRAN DIR NW NW NW NW NW W W NW NW NW NW NW W W W SW W W W  
TRAN SP (MPH) 5 5 5 4 3 3 3 3 5 10 6 5 6 6 5 4 4 5 5  
TRAN SP (M/S) 2 2 2 2 1 1 1 1 2 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2  
LVORI 1 2 4 5 6 7 7 7 5 1 1 1 1 2 3 4 4 5 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ019-271000-  
SUNFLOWER-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL ML ML  
WEATHER COV CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL SC SC SC SC SC  
WEATHER TYPE CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL TS TS TS TS TS  
TEMP 95 93 86 80 77 76 74 73 79 88 93 95 96 94 87 80 79 79 78  
RH 49 54 70 83 89 89 91 94 83 67 56 50 49 52 68 84 84 84 86  
20FT DIR SW SW S S S SW SW SW SW W SW SW SW SW SW S SW SW SW  
20FT SPD 6 5 5 4 4 4 4 4 4 6 6 6 7 6 5 4 5 6 5  
20FT GUST 9 8 8 7 7 7 5 5 7 9 9 9 12 9 8 7 8 9 8  
MIX HGT (HFT) 58 37 15 3 2 2 2 2 10 34 56 69 67 44 18 3 2 3 3  
MIX HGT (HM) 17 11 4 0 0 0 0 0 3 10 17 21 20 13 5 1 0 1 1  
TRAN DIR SW SW SW S S S SW SW SW W W W SW SW SW S S S SW  
TRAN SP (MPH) 9 9 8 6 6 6 6 5 8 12 11 10 11 12 10 6 8 8 6  
TRAN SP (M/S) 4 4 3 3 3 3 3 2 3 5 5 4 5 5 4 3 3 3 3  
LVORI 1 2 4 5 6 6 6 6 4 1 1 1 1 2 4 5 5 5 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
LAZ025-271000-  
TENSAS-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 95 93 87 80 77 75 73 72 77 87 92 95 96 92 86 79 78 76 75  
RH 47 51 65 79 86 87 93 97 87 68 55 49 48 52 65 79 81 86 89  
20FT DIR SW SW S S S SW SW SW SW W SW SW SW SW SW S SW SW SW  
20FT SPD 5 5 4 2 4 4 2 2 2 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5  
20FT GUST 7 7 6 4 5 4 4 2 4 7 8 9 10 9 9 7 8 8 7  
MIX HGT (HFT) 63 47 24 3 2 2 2 2 6 22 46 63 63 34 10 4 3 3 2  
MIX HGT (HM) 19 14 7 1 0 0 0 0 2 6 14 19 19 10 3 1 0 1 0  
TRAN DIR W SW SW S S SW SW SW SW W W SW SW SW SW S SW SW SW  
TRAN SP (MPH) 5 5 5 5 5 5 5 4 5 8 6 6 9 9 8 6 8 8 6  
TRAN SP (M/S) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3  
LVORI 2 2 3 4 5 6 7 8 6 3 1 1 1 2 3 4 5 5 6  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ047-271000-  
WARREN-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 95 92 86 80 77 75 73 72 77 87 93 96 96 93 87 80 79 77 76  
RH 48 52 65 79 86 87 91 98 87 68 55 49 48 51 64 78 78 82 86  
20FT DIR SW SW SW S SW SW SW SW SW W SW SW SW SW SW SW SW SW SW  
20FT SPD 5 5 4 2 2 2 2 1 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5  
20FT GUST 8 7 5 4 4 4 2 1 4 7 7 8 9 8 7 5 7 7 7  
MIX HGT (HFT) 59 42 19 3 2 2 2 2 7 25 48 63 63 44 22 5 3 4 4  
MIX HGT (HM) 18 12 6 1 0 0 0 0 2 7 14 19 19 13 6 1 1 1 1  
TRAN DIR W W SW S S SW SW SW SW W W W SW SW SW SW SW SW SW  
TRAN SP (MPH) 5 5 5 4 4 5 4 4 5 9 8 6 9 9 8 5 6 8 6  
TRAN SP (M/S) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3  
LVORI 1 2 3 4 6 7 7 8 6 3 1 1 1 2 3 4 4 5 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ034-271000-  
WASHINGTON-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL SC SC SC SC SC  
WEATHER TYPE CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL TS TS TS TS TS  
TEMP 95 93 86 80 77 76 74 73 78 87 93 95 96 94 87 80 80 78 77  
RH 47 52 67 81 86 87 90 94 85 68 57 50 49 50 66 81 80 82 85  
20FT DIR SW SW S S S SW SW SW SW W SW SW SW SW SW S SW SW SW  
20FT SPD 6 6 5 5 5 5 5 5 5 7 6 7 7 7 6 5 6 6 6  
20FT GUST 10 10 9 9 8 8 7 7 8 10 10 10 13 12 9 9 10 10 10  
MIX HGT (HFT) 59 38 16 3 2 2 2 2 9 32 55 69 66 42 18 3 2 4 3  
MIX HGT (HM) 18 11 4 1 0 0 0 0 3 9 16 21 20 13 5 1 0 1 1  
TRAN DIR SW SW SW S S S SW SW SW W W W SW SW SW S SW SW SW  
TRAN SP (MPH) 9 9 8 6 6 6 5 5 8 12 10 10 11 12 10 8 9 9 8  
TRAN SP (M/S) 4 4 3 3 3 3 2 2 3 5 4 4 5 5 4 3 4 4 3  
LVORI 1 2 4 5 6 6 6 6 5 2 1 1 1 2 4 5 4 4 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ029-271000-  
WEBSTER-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL ML  
WEATHER COV IS IS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE TS TS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 95 92 85 79 76 74 72 71 76 85 90 93 94 92 86 79 78 77 76  
RH 49 54 69 83 89 91 92 95 84 67 56 49 47 51 66 82 82 84 85  
20FT DIR W W W W SW SW SW SW W W W W SW SW SW SW SW SW SW  
20FT SPD 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 5 4 4 2 4 4 2  
20FT GUST 6 7 5 4 4 2 2 2 2 5 6 7 8 7 5 2 5 5 4  
MIX HGT (HFT) 65 50 26 3 2 2 2 2 13 40 57 66 65 49 25 5 4 6 4  
MIX HGT (HM) 19 15 8 1 0 0 0 0 4 12 17 20 20 14 7 1 1 1 1  
TRAN DIR W W W W SW SW SW SW W W W W W W SW SW W W W  
TRAN SP (MPH) 6 9 8 5 4 5 5 4 6 11 10 9 10 11 9 6 6 5 4  
TRAN SP (M/S) 3 4 3 2 2 2 2 2 3 5 4 4 4 5 4 3 3 2 2  
LVORI 1 2 4 5 6 7 7 7 4 1 1 1 1 2 4 5 5 5 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
LAZ008-271000-  
WEST CARROLL-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 96 93 87 81 77 75 73 72 77 87 93 96 96 93 87 80 79 77 76  
RH 46 51 68 80 87 89 92 97 89 71 56 50 49 53 67 80 80 83 87  
20FT DIR SW S S S S SW SW SW SW W SW SW SW SW S S SW SW SW  
20FT SPD 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 5 4 4 4 4 4  
20FT GUST 8 7 6 7 5 5 5 5 7 8 8 8 9 8 7 5 6 7 7  
MIX HGT (HFT) 57 43 21 3 2 2 2 2 7 24 46 62 61 32 10 3 2 3 2  
MIX HGT (HM) 17 13 6 1 0 0 0 0 2 7 14 18 18 10 3 1 0 1 0  
TRAN DIR SW SW S S S S SW SW W W W SW SW SW S S SW SW SW  
TRAN SP (MPH) 8 8 8 6 6 6 6 5 8 10 10 10 11 9 8 8 8 8 8  
TRAN SP (M/S) 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 5 4 3 3 3 3 3  
LVORI 1 2 3 4 6 6 6 7 6 3 1 1 1 2 4 5 4 5 6  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ038-271000-  
WINSTON-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY ML ML CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV IS IS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE TS TS CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 94 92 85 80 77 75 72 71 77 87 93 96 96 92 86 79 78 77 76  
RH 50 56 70 82 87 89 92 94 82 63 52 46 46 51 65 78 79 82 83  
20FT DIR W W W W W W W W W NW W W W W W SW SW SW SW  
20FT SPD 4 4 4 4 2 2 1 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4  
20FT GUST 4 4 5 4 4 2 1 2 4 5 5 5 7 5 5 2 5 5 4  
MIX HGT (HFT) 66 51 27 4 2 2 2 2 13 42 58 67 66 48 25 4 2 4 5  
MIX HGT (HM) 20 15 8 1 0 0 0 0 4 13 17 20 20 14 7 1 0 1 1  
TRAN DIR W W W W W W W W W NW W W W W W W W W W  
TRAN SP (MPH) 5 6 5 4 4 4 4 4 6 10 8 6 9 10 9 5 5 5 5  
TRAN SP (M/S) 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 4 4 4 2 2 2 2  
LVORI 1 2 4 5 6 7 7 7 4 1 1 1 1 2 3 4 5 5 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
MSZ042-271000-  
YAZOO-  
334 PM CDT WED JUL 26 2017  
 
DATE 07/26/17 THU 07/27/17 FRI  
CDT 2HRLY 16 18 20 22 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 00 02 04  
 
SKY CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER COV CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
WEATHER TYPE CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL  
TEMP 95 92 86 80 76 75 73 72 78 88 93 96 96 93 87 79 78 77 76  
RH 48 53 67 80 88 89 91 96 85 67 55 49 48 51 65 81 80 82 85  
20FT DIR W W W SW S SW SW SW SW W W SW SW SW SW SW SW SW SW  
20FT SPD 4 4 4 4 4 4 2 2 4 5 5 5 6 5 4 4 4 4 4  
20FT GUST 6 7 5 4 5 4 2 2 5 7 8 8 9 8 7 5 6 6 6  
MIX HGT (HFT) 56 34 13 3 2 2 2 2 8 28 50 62 60 37 15 4 3 4 3  
MIX HGT (HM) 17 10 4 1 0 0 0 0 2 8 15 19 18 11 4 1 0 1 1  
TRAN DIR W W SW S S SW SW SW SW W W W SW SW SW SW SW SW SW  
TRAN SP (MPH) 6 6 5 4 4 5 4 4 6 10 8 8 9 9 6 5 6 6 6  
TRAN SP (M/S) 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3  
LVORI 1 2 3 4 6 7 7 7 5 3 1 1 1 2 4 5 5 5 5  
FWDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
FOLLOWING IS A WEATHER ELEMENT KEY FOR THE ABOVE PRODUCT...  
 
SKY (SKY COVERAGE):  
CD...CLOUDY  
ML...MOSTLY CLOUDY  
PC...PARTLY CLOUDY  
MC...MOSTLY CLEAR  
CL...CLEAR  
 
WEATHER COV (WEATHER COVERAGE):  
CL...NO WEATHER COVERAGE  
SC...SLIGHT CHANCE  
IS...ISOLATED  
CH...CHANCE  
ST...SCATTERED  
LK...LIKELY  
NU...NUMEROUS  
DE...DEFINITE  
WI...WIDESPREAD  
OC...OCCASIONAL  
FR...FREQUENT  
PD...PERIODS  
IT...INTERMITTENT  
AR...AREAS  
PT...PATCHY  
 
WEATHER TYPE:  
CL...NO WEATHER  
TS...THUNDERSTORMS  
RW...RAIN SHOWERS  
RA...RAIN  
SW...SNOW SHOWERS  
SN...SNOW  
RS...RAIN AND SNOW  
SR...SNOW AND RAIN  
DZ...DRIZZLE  
FR...FREEZING RAIN  
FD...FREEZING DRIZZLE  
IP...SLEET  
FG...FOG  
FF...FREEZING FOG  
IF...ICE FOG  
IC...ICE CRYSTALS  
BN...BLOWING SNOW  
FS...FROST  
 
TEMP: AIR TEMPERATURE IN DEGREES FARENHEIT  
 
RH: RELATIVE HUMIDITY IN PERCENT  
 
20FT DIR: WIND DIRECTION AT 20 FEET ABOVE GROUND LEVEL  
 
20FT SPD: WIND SPEED AT 20 FEET ABOVE GROUND LEVEL IN MPH  
 
20FT GUST: WIND GUST AT 20 FEET ABOVE GROUND LEVEL IN MPH  
 
MIX HGT (HFT): MIXING HEIGHT IN HUNDREDS OF FEET  
 
MIX HGT (HM): MIXING HEIGHT IN HUNDREDS OF METERS  
 
TRAN DIR: TRANSPORT WIND DIRECTION  
 
TRAN SP (MPH): TRANSPORT WIND SPEED IN MPH  
 
TRAN SP (M/S): TRANSPORT WIND SPEED IN M/S  
 
LVORI: LOW VISIBILITY OCCURRENCE RISK INDEX  
 
FWDI: FIRE WEATHER DANGER INDEX  
(0...NONE; 1...LITTLE; 2...LOW; 3...MODERATE; 4...HIGH; 5...EXTREME)  
 
CLICK HERE TO GO TO PREVIOUS BULLETINS.

The Nexlab MS Page
The Nexlab AR Page
The Nexlab LA Page Main Text Page